Kazimierz.com
Dziś jest
Podyskutuj na
Facebooku

Kazimierz.com  >   Bulwary  >  List do prezydenta

Spółdzielnia Mieszkaniowa PRZ w Krakowie

Stowarzyszenie Twórców Kazimierz.com

Sz. P. Prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Świętych 3 / 4

W dniu 22.12.2004 r. na wniosek Gminy Miejskiej Kraków wszczęte zostało postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. "Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej "B" wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Skawińskiej".
Zabytkowy układ urbanistyczny Kazimierza, wpisanie go na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO zdaje się nie mieć dla władz naszego miasta żadnego znaczenia. Drastyczne przykłady chaotycznej zabudowy dzielnicy w ostatnich latach były udziałem inwestorów prywatnych, powodowanych (co zrozumiałe) chęcią zysku. Teraz jednak, działań takich dopuszcza się kierowany przez Pana Urząd Miasta, wykorzystując brak planów miejscowych.
Przypominamy zatem, że w 2003 roku przyjęte zostało "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa", którego zadaniem jest koordynacja i zapewnienie spójności planów miejscowych oraz określenie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.
Rejon planowanej przez Gminę Miejską Kraków inwestycji- czyli Bulwar Inflancki chroniony jest w Studium w kilku miejscach:
1/ wyznaczona jest strefa ochrony sylwety miasta obejmująca Kazimierz i Stradom
2/ wprowadzono program opracowania ochrony Bulwarów Wiślanych
3 /wytyczono kierunki ochrony systemu przyrodniczego przed naporem inwestycyjnym z uwzględnieniem ich wartości przyrodniczych i rekreacyjnych oraz ochronę istniejących zasobów zieleni.
Z dokumentacji planowanej inwestycji wynika, iż wnioskującym o ustalenia warunków zabudowy (Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta UMK Panią Annę Trembecką) zapisy Studium oraz jego rola albo nie jest znana, albo jej nie respektują.
Ponadto nie są spełnione następujące warunki procedury uzyskania warunków zabudowy
określone przez Wydział Architektury:
1/ charakterystyka inwestycji - w zakresie istniejącej na działce zabudowy oraz zieleni przedstawiona jest niezgodnie ze stanem faktycznym. Zarówno w części opisowej jak i graficznej pomija istniejącą na działce zieleń oraz małą architekturę.
Teren przeznaczony pod zabudowę jest terenem zadrzewionym okazałymi drzewami i krzewami, stanowi ważny dla Krakowa obszar przestrzeni publicznej oraz teren rekreacyjny wszystkich krakowian przybywających tłumnie na Bulwary Wiślane. W obrębie planowanej inwestycji znajduje się także ogrodzony, zadrzewiony, zadbany i wyposażony plac zabaw Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci specjalnej troski. Fakt ten jest przez autorów opracowania złożonego w Wydziale Architektury ignorowany.
2/ niezgodny ze stanem faktycznym jest opis sąsiednich budynków jakoby zaniedbanych i wymagających przesłonięcia nową zabudową
3/ pominięto rzecz zasadniczą: planowana inwestycja wymaga likwidacji istniejącego terenu parkowego czyli wycięcia istniejącego drzewostanu
Dysponujemy materiałem zdjęciowym, który w każdej chwili udostępnimy świadczącym, iż autor opracowania mija się z prawdą.
Oczekujemy od władz miasta zaprzestania agresywnej zabudowy Kazimierza oraz poszanowania dziedzictwa kulturowego i historycznego dzielnicy. Oczekujemy, że Urząd Miasta respektował będzie zapisy Strategii Rozwoju Krakowa oraz realizował opracowane przez siebie programy.

Domagamy się:
* zweryfikowania procedury postępowania o ustalenie warunków zabudowy zespołu mieszkaniowo-usługowego przy ulicy Skawińskiej, przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu planowanej inwestycji przy udziale wszystkich stron postępowania oraz zweryfikowania dokumentów w tej sprawie i sprawdzenia poprawności procedur.

* zaopiniowania i oceny koncepcji planowanej inwestycji przez rozszerzony skład MKUA ze względu na wagę sprawy, jej wpływ na kształt krajobrazu miejskiego i brak zgodności z deklarowanymi przez Urząd Miasta programami ochrony i ożywienia Bulwarów

* wyjaśnienia jak Gmina Miejska Kraków zamierza zrealizować inwestycję w rejonie ulicy Skawińskiej - zamierza pełnić rolę inwestora czy teren przeznaczony jest do sprzedaży i w jakiej formie

* wyjaśnienia na jakiej podstawie projektowane w miejscu terenów rekreacyjnych budynki pensjonatowo-handlowe zakwalifikowane zostały jako inwestycja celu publicznego (we wniosku o ustalenie warunków zabudowy podano art.52 ustawy z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Oczekujemy ponadto wyjaśnienia czy deklarowane przez Urząd Miasta programy ochrony Bulwarów, ich aktywizacji jako miejsca ważnych dla Miasta wydarzeń oraz bardzo często podkreślane otwarcie miasta na rzekę polegać ma na budowie "zespołów mieszkalno-usługowych", które jak pokazują inne "zespoły" rychło przekształcają się w pospolite centra handlowe, tyle, że w znakomitej lokalizacji?

W załączeniu - protest mieszkańców w sprawie planowanej inwestycjiBlog

Posłuchaj mp3

Karol


Serwisy specjalne

 

 

 

 

 

 

Jerzy Panek

Nasze miasto, tamte czasy

Kazimierska architektura w malarstwie

Kazimierz Machowina

Artykuły (archiwum)

Bulwary pod zabudowę

Plac Nowy - jaki będzie?

Plac Wolnica - konkurs

Mój Kazimierz

Słowniczek pojęć spotykanych często na Kazimierzu

Krwawa linia

Linki

Dzielnicowi patrioci

Centrum Badań Holokaustu

Galeria Otwarta Pracownia (www.otwartapracownia.com)

Galeria Szalom (www.galeriaszalom.com)

krakoff.info (www.krakoff.info)

e-krakow (www.e-krakow.com)

Krakowskie knajpy (www.knajpy.krakow.pl)

Galeria Raven (www.raven.krakow.pl)


:: cofnij :: do góry ::
(c) 2002-2004 by Stowarzyszenie Twórców Kazimierz.com
Stronę zaprogramowali
mtq & mikolaj
Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów z witryny bez zgody autorów zabronione